disclaimer

DISCLAIMER

&
ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer

De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk door DAY-1 samengesteld.  Eventuele onjuistheden of onvolkomenheden kunt u melden via info@day-1.nl. De website is informatief van aard en is niet bedoeld als persoonlijk (para)medisch advies. 

DAY-1 aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie. 


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Behandelend therapeut: professional op het gebied van fysiotherapeutische behandeling én orthomoleculaire behandeling. De therapeut is volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd de titel fysiotherapeut te voeren en heeft voldaan aan alle eisen die leiden tot registratie als orthomoleculair therapeut volgens de PNI bij de MBOG.
 2. Cliënt: degene aan wie door de behandelaar advies/therapie verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.
 3. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de behandelend therapeut is verwezen.
 4. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van DAY-1 gewoonlijk wordt uitgevoerd.


De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: behandelend therapeut, cliënt, arts en praktijkadres.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van DAY-1.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is enkel mogelijke indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De cliënt en behandelend therapeut hebben een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak gemaakt tot het geven van een enkele behandeling of voor een volledig behandeltraject
 2. Indien de cliënt een volledig behandeltraject afneemt, kan deze enkel tussentijds worden afgebroken in goed onderling overleg. Het resterende bedrag wordt, minus de extra gemaakte kosten voor het administratief afronden van het traject, aan de cliënt gerestitueerd.


Artikel 4. Tarieven & betaling
De tarieven voor de verschillende behandelvormen staan vermeld op de website. Voor zowel fysiotherapeutische als orthomoleculaire behandeling geldt een vrijstelling voor BTW, dat wil zeggen dat er 0% BTW verschuldigd is.

DAY-1 heeft géén contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat de cliënt de factuur zelf dient te betalen en mogelijk kan indienen bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk zich te informeren over de vergoeding.

 1. De cliënt stelt zichzelf op de hoogte van de tarieven en gaat hiermee akkoord.
 2. Betaling van de factuur geschiedt binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Indien de afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) is afgezegd, geldt het tarief voor een niet-nagekomen afspraak, welke ook in de tarievenlijst is terug te vinden.
 4. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Een eerste herinnering zal worden gestuurd 21 dagen na facturatiedatum. Bij een tweede betalingsherinnering, 28 dagen na facturatiedatum, zal de vordering worden verhoogd met 15% van de kosten met een minimum van €40,00
 5. Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de behandelend therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de behandelend therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

De behandelend therapeut zal de therapie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment geldende wetenschap. Het advies van de behandelend therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. 

 1. De behandelend therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de behandelend therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de behandelend therapeut.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke medische informatie ter ore komt van de behandelend therapeut. De behandelend therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, welke is voortgekomen uit het achterhouden of onjuist vermelden van informatie door de cliënt.
 3. De behandelend therapeut is niet verantwoordelijk voor mogelijke bijwerkingen van de therapie, waarvan vóór het starten van de behandeling geen reden was te verwachten dat ze zouden optreden.
 4. De behandelend therapeut is niet verantwoordelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens of na een behandeling.
 5. De behandelend therapeut is NIET verantwoordelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 6. Gegevensverwerking
DAY-1 registreert gegevens en voldoet hierbij aan de eisen van de AVG-wetgeving. Meer informatie over welke persoons- en medische gegevens DAY-1 registreert, is te vinden onder Privacybeleid.

 1. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard, of totdat de cliënt opdracht geeft de gegevens te vernietigen.
 2. De cliënt heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de eigen gegevens.
 3. Alle persoons- en medische gegevens worden opgeslagen in een veilige, versleutelde online omgeving. Het online programma is beveiligd met een wachtwoord. Ook de computer waarop gewerkt wordt, is beveiligd met een wachtwoord.
 4. De behandelend therapeut is gebonden aan een medisch beroepsgeheim.


Artikel 7. Klachten en geschillen

Fysiotherapie

Als lid van de KNGF voldoet DAY-1 aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De behandelend therapeut is de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met de cliënt op te lossen, binnen een wettelijke termijn van 6 weken.
Indien het niet lukt om binnen 6 weken samen tot een oplossing te komen, kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de KNGF. Wanneer dit niet wenselijk is of ook niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt een schriftelijk een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak.

Orthomoleculaire therapie / PNI
Binnenkort is DAY-1 lid van de MBOG en voldoet zodoende ook aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De behandelend therapeut is de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met de cliënt op te lossen, binnen een wettelijke termijn van 6 weken.
Indien het niet lukt om binnen 6 weken samen tot een oplossing te komen, kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de MBOG. 
Wanneer dit niet wenselijk is of ook niet tot een gewenst resultaat leidt, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Hieraan zijn kosten verbonden.