Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerkt DAY-1 uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe DAY-1 met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.

CONTACTGEGEVENS

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Mw. M. Maas - Eigenaar

Helmstraat 55b

3641 EV MIJDRECHT

06 154 606 99

[email protected]

 

Mw. M. Maas verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan
DAY-1 verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan DAY-1 uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  

PERSOONSGEGEVENS

DAY-1 verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Contactinformatie (e-mailadres & telefoonnummer)
 • Zorgverzekering & huisarts (alleen bij fysiotherapeutische behandeling)
 • BSN (alleen bij fysiotherapeutische behandeling)
 • Betalingsgegevens 

 DOELEINDEN

DAY-1 verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraar of huisarts - op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Financiële administratie en afhandeling, zoals:

o   Het innen van gelden;

o   Het nemen van incassomaatregelen;

 • Informatievoorziening en afhandelen van vragen uwerzijds;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Marketing;
 • Het voeren van geschillen; 

GRONDSLAGEN

DAY-1 verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerkt DAY-1 persoonsgegevens, omdat Mw. M. Maas hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten; 
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van haar dienstverlening kan Mw. M. Maas persoonsgegevens uitwisselen. Mw. M. Maas kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer M. Maas aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mw. M. Maas zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Mw. M. Maas zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat M. Maas zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO.

De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

DAY-1 vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mw. M. Maas passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

COOKIES

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

UW RECHTEN

U heeft het recht om Mw. M. Maas een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Mw. M. Maas verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

DAY-1 

t.n.v. Mw. M. Maas

Helmstraat 55b

3641 EV MIJDRECHT

[email protected]

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mw. M. Maas, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.

Mw. M. Maas kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Via onderstaande knop kunt u deze Privacyverklaring downloaden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.